مشروطه 

بهاء الواعظین می نویسد: در ابتدای مشروطه؛ به خانه ای رفتم؛ پیر زن و دختر جوانی آن جا بودند. 
پیر زن پرسید: منظور از مشروطه چیست؟ 
گفتم: قوانین جدید. 
گفت: مثلا چه؟ 
به شوخی گفتم: مثلا دختران جوان را به پیر مردان دهند و زنان پیر را به جوانان!
دخترش گفت: این چه فایده دارد؟
پیر زن بلافاصله به دخترش گفت: ای بی حیا! حالا کار تو به جایی رسیده که بر قانون مشروطه ایراد می گیری؟!

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه یکم خرداد 1392    | توسط: علیرضا زمانی    | طبقه بندی: مطلب طنز،     | نظرات()